Het AAI-kwaliteitsregister (AKR)

Vanaf 2020 is het AKR het register voor AAI-professionals die aantoonbaar werk maken van hun intrinsieke wens om praktisch en theoretisch deskundig te blijven. Het AKR is op initiatief van AAIZOO en IVA tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI professionals.

Een leven lang leren draagt bij aan het op peil houden van bekwaamheid. Het AKR biedt life time registratie van de inspanningen van de AAI-professional om te werken aan kwaliteitsbevordering. Het AKR registreert ‘alle’ deskundigheid bevorderende activiteiten.

Het AKR registreert:

  1. Georganiseerde bij- en nascholing (klassikale cursussen en e-learning);
  2. Individuele activiteiten, waaronder congressen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke publicaties en voordrachten;
  3. Intercollegiaal overleg.

Het AKR maakt gebruik van PE-online. Dat is een web based standaard applicatie voor professionals, cursusaanbieders en kwaliteitsregisters om eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer door huisartsen en medisch specialisten.

Het AKR heeft gekozen voor PE-online vanwege het grote en nog steeds toenemend aantal deelnemende beroepen dat reeds met PE-online werkt. De snelheid, efficiëntie en accuratesse van dit systeem past bij de registratie van het brede scala aan deskundigheid bevorderende activiteiten.

Met een AKR-registratie bouwen de AAI-professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing en blijven ze gestimuleerd om in hun deskundigheid te investeren.

Het AKR registreert cursussen en activiteiten op basis van het aantal netto scholingsuren en controleert daarbij of het relevant is voor de uitoefening van het beroep. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vast gestelde richtlijnen.

Met ingang van 31 maart 2020 is voor de registratie en herregistratie van AAI-professionals het AKR beschikbaar. Elke 3 jaar is er een toets moment, waarbij de AAI-professional moet kunnen aantonen dat deze 60 punten heeft behaald waarvan minimaal 50% met geaccrediteerde nascholing.
Het AKR kent een uniforme werkwijze, resulterend in een hoge mate van efficiency en overzichtelijkheid.
De AAI-professional heeft de mogelijkheid binnen het AKR te zoeken naar geaccrediteerde nascholing. Punten toegekend aan geaccrediteerde nascholing worden door de aanbieder bijgeschreven in hun persoonlijk dossier wanneer de AAI-professional de nascholing heeft bijgewoond.
Aanbieders van nascholing (opleiders) kunnen middels AKR nascholing aanbieden ter accreditatie.