Het AAI-kwaliteitsregister (AKR)

Vanaf 2020 is het AAI-register (AKR) opengesteld. In het AKR kunnen alle beroepsmatige AAI beoefenaren (professionals, handlers en overigen) van dierondersteunde interventies (hierna te noemen “Professional”) die werkzaam zijn in het werkgebied van Animal Assisted Interventions zich aanmelden. Het AKR registreert ‘alle’ deskundigheid bevorderende activiteiten.

Door registratie in het AKR maken zij aantoonbaar dat zij praktisch en theoretisch deskundig zijn en blijven. 

Het AKR is op initiatief van AAIZOO (stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en IVA (Stichting Instituut voor Antrozoölogie) tot stand gekomen. Met dank aan de inbreng van een aantal AAI-professionals die, op basis van hun eigen expertise, de IAHAIO White papers  en de ISAAT/ESAAT richtlijnen, de Basisdocumenten AKR levels en opleiding hond en paard mede vorm hebben gegeven. (meer hierover bij Regelgeving). 

Hondenexpertgroep

De volgende professionals maken of hebben in het verleden deel uit gemaakt van de hondenexpertgroep, die is opgesteld en wordt aangestuurd door het IVA: IVA (Marie-Jose Enders, Tynke de Winkel), Driegang (Marion de Jongh), Begeleiding met 4 Poten (Linda Borghans), Stichting Therapiehond, Stichting Contacthond (Nikki Rethmeier), Kernreflect (Gerja Westerhof), Animal4Health (Connie Berendsen, Famke van Buren), DogSense Coaching en Training (Thérèse Evers), Coachen met Honden (Irene Glansbeek, Yvonne Bayens), Hond en Mens Consultancy (Rob Mos), Hond in Zicht (Marleen van Baal), Hondenspiegel, Dr. Snuffel (Mandy van Laar) en Speelatelier (Ruth Slob).   

De hondenexpertgroep van het IVA is mede geadviseerd door het bestuur van AAIZOO (Roger Nuijtinck, Hans Maathuis, Nancy Bakker en adviseur Nicky Barendrecht).

Het AKR registreert:

  1. Georganiseerde bij- en nascholing (klassikale cursussen en e-learning);
  2. Individuele activiteiten, waaronder congressen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke publicaties en voordrachten;
  3. Intercollegiaal overleg.

Het AKR maakt gebruik van PE-online. Dat is een web based standaard applicatie voor professionals, cursusaanbieders en kwaliteitsregisters om eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer door huisartsen en medisch specialisten.

Het AKR heeft gekozen voor PE-online vanwege het grote en nog steeds toenemend aantal deelnemende beroepen dat reeds met PE-online werkt. De snelheid, efficiëntie en accuratesse van dit systeem past bij de registratie van het brede scala aan deskundigheid bevorderende activiteiten.

Met een AKR-registratie bouwen de AAI-professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing en blijven ze gestimuleerd om in hun deskundigheid te investeren.

Het AKR registreert cursussen en activiteiten op basis van het aantal netto scholingsuren en controleert daarbij of het relevant is voor de uitoefening van het beroep. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vast gestelde richtlijnen.

Met ingang van van 18 juni 2020 is voor de registratie en herregistratie van AAI-professionals het AKR beschikbaar. Elke 3 jaar is er een toets moment, waarbij de AAI-professional moet kunnen aantonen dat deze 60 punten heeft behaald waarvan minimaal 50% met geaccrediteerde nascholing.
Het AKR kent een uniforme werkwijze, resulterend in een hoge mate van efficiency en overzichtelijkheid.
De AAI-professional heeft de mogelijkheid binnen het AKR te zoeken naar geaccrediteerde nascholing. Punten toegekend aan geaccrediteerde nascholing worden door de aanbieder bijgeschreven in hun persoonlijk dossier wanneer de AAI-professional de nascholing heeft bijgewoond.
Aanbieders van nascholing (opleiders) kunnen middels AKR nascholing aanbieden ter accreditatie.

Een leven lang leren draagt bij aan het op peil houden van bekwaamheid. Het AKR biedt life time registratie van de inspanningen van de AAI-professional om te werken aan kwaliteitsbevordering.